Service och underhåll

Periodisk service och återkommande besiktning

För att trygga god funktion och fullgod säkerhet, kräver alla hissar service och underhåll. Vi erbjuder detta för alla våra hissar. Normalt ingår fri underhållsservice i vårt garantiåtagande och efter garantidens utgång erbjuder vi ett serviceavtal. Serviceavtalet kan förutom periodisk service innefatta även återkommande besiktning, dvs vi arrangerar besiktning som i likhet med installationsbesiktning, utföres av ett besiktningsföretag. Besiktningsföretag fungerar som s k kontrollorgan i tredjepartsställning, dvs ett certifierat neutralt företag som kontrollerar hissar enligt fastställda regler och anvisningar. Alla hissägare är skyldiga att tillse att periodisk service och återkommande besiktning utföres på deras hissar. Korrekt utförda, fungerar då dessa kontrollmoment som en sorts försäkran om bästa möjliga funktion och säkerhet hos hissen. En servicepartner med servicemontörer som har erforderliga kunskaper och erfarenheter för de aktuella hisstyperna och som dessutom använder originaldelar är en värdefull resurs.
Vi kan erbjuda detta som en naturlig förlängning på det garantiåtagande som vi ingick redan som leverantör av hissen.

Jourservice

För att ytterligare tillmötesgå hissägare som behöver service- och assistansmöjlighet utanför ordinarie arbetstid, kan vi i samarbete med vår jourpartner erbjuda jourservice, en dygnet-runt verksamhet för assistera vid akut hisstopp. Denna service avser akut nödhjälp för evakuering eller vid annan nöd-situation samt avhjälpande av mindre fel men innefattar inte reparation av hissar på jourtid. Jourinsatser debiteras per timme och är en tilläggstjänst till vårt serviceåtagande baserat på endera garanti- eller separat serviceavtal. Tjänsten erbjudes våra kunder inom vissa geografiskt begänsade områden, huvudsakligen Storstockholmsområdet. Kontakta oss för mer information.
Vår jourpartner är Jourmontör Stockholm, en del av Securitas Sverige.

Larmförmedling

För hissar med nödtelefon installerad, erbjuder vi larmförmedling dygner runt.

Kontakta oss för mer information om service och underhåll